Zabawa DARMOWA BANDAŻOWA edycja 1

Zapraszamy do inauguracyjnej zabawy
DARMOWA BANDAŻOWA

Weź udział w zabawie i daj sobie szansę na darmową kreację bandażową dowolnie wybraną z naszego sklepu.

Check Zadanie jest proste: 
Zaproponuj w komentarzach pod naszymi postami na FanPage’u "rewolion" w Facebook www.facebook.com/rewolion jakie dodatki pasowałyby do strojów bandażowych i oznacz znajomych, którzy według Ciebie najlepiej wyglądaliby w takiej kreacji...
...a jako, iż dopiero otwarliśmy sklep internetowy cieszymy się, że do nas trafiłaś i wspólnie możemy tworzyć świat oryginalnych bandażowych kreacji "rewoliongirls" 

Check PREMIOWANA AKTYWNOŚĆ 
Oprócz powyższego zadania mile widziana aktywność wspierająca w każdej postaci w szczególności: polubienie naszego FanPagu www.facebook.com/rewolion, zapraszanie znajomych do zabawy, udostępnianie naszych postów, komentowanie kreacji i proponowanie dodatków bezpośrednio w sklepie rewolion.pl pod produktami, oraz zaobserwowanie naszego profilu na Instagram www.instagram.com/rewolion.pl 
Nie jest to warunkiem zabawy, ale spośród najaktywniejszych użytkowników i przyszłych wiernych fanów wybierzemy początkowo od jednego do trzech i nagrodzimy dowolnie wybranym DARMOWYM BANDAŻOWYM strojem dostępnym w sklepie: rewolion.pl do wartości 500 zł (naliczane bez kodów rabatowych)

Check Czas trwania zabawy
Pierwsza edycja zabawy trwa do 30.11.2019.
Następnie w ciągu maksymalnie 7 dni zweryfikujemy najciekawsze propozycje kreacji oraz pozostałą aktywność i oficjalnie ogłosimy zwycięzców na naszym Facebook FanPage pod postem konkursowym pierwszej edycji.

Check Dobra zabawa
Pamiętaj, że najważniejsze jest dla nas Twoje dobre samopoczucie i mile spędzony czas, a przy okazji dreszczyk emocji z szansą zgarnięcia DARMOWEJ BANDAŻOWEJ
Życzymy udanej zabawy
Zespół REWOLION 

 


     

Oficjalna treść Regulaminu zabawy
DARMOWA BANDAŻOWA

Check Udział w zabawie oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady Zabawy “DARMOWA BANDAŻOWA”.

1.2. Zabawa prowadzona jest na FanPage’u "rewolion" www.facebook.com/rewolion znajdującym się na portalu społecznościowym Facebook.

1.3. Regulamin Zabawy jest dostępny przez cały okres trwania Zabawy na stronie FanPage’u "rewolion" w treści postu z ogłoszeniem Zabawy oraz na stronie sklepu internetowego rewolion.pl pod ardesem https://rewolion.pl/Zabawa-DARMOWA-BANDAZOWA-edycja-1-ccms-pol-34.html.

1.4. Zabawa rozpoczyna się w dniu 18 październik 2019 r. i trwa do 30 listopada 2019 r. do godziny 23:59.

2. ORGANIZATOR ORAZ UCZESTNICY ZABAWY

2.1. Organizatorem Zabawy jest GKEM Grzegorz Kasprzak, właściciel sklepu internetowego www.rewolion.pl, z siedzibą w Gubinie przy ul. Spokojnej 5, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej „Organizatorem”.

2.2. Uczestnikiem Zabawy, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w 1.4. Regulaminu weźmie udział w Zabawie.

2.3. W Zabawie nie mogą uczestniczyć pracownicy ani kadra zarządzająca Organizatora, jak również członkowie ich najbliższej rodziny.

3. ZASADY ZABAWY

3.1. Uczestnikiem Zabawy („Uczestnik”) może być każda osoba wskazana w punkcie 2.2. Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 2.3. Regulaminu, która spełni łącznie następujące przesłanki: 

3.1.1. w komentarzach pod zdjęciami zamieszczonymi na FanPage’u "rewolion" w Facebook'u napisze jaki produkt/produkty dodałaby, aby stworzyć pełną stylizację; 

3.1.2. oznaczy znajomych, którzy według Uczestnika wyglądaliby najładniej w powyższej stylizacji.

3.2. Udostępnienie przez Uczestnika posta Zabawy na swojej tablicy nie jest obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w Zabawie, ale jest mile widziane.

3.3. Zaproszenie znajomego do Zabawy nie jest obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w Zabawie, ale jest mile widziane.

3.4. Zgłoszenia do Zabawy można dokonywać od momentu utworzenia posta konkursowego na FanPage’u "rewolion" w Facebook'u do zakończenia Zabawy wskazanym w punkcie 1.4.. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą uwzględniane.

3.5. Przystąpienie do Zabawy poprzez zamieszczenie komentarza w poście konkursowym na FanPage’u "rewolion" w Facebook'u jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.

4. NAGRODA

4.1. Nagrodą w Zabawie jest jeden, dowolnie wybrany strój dostępny na stanie magazynowym w sklepie rewolion.pl do wartości 500 zł (naliczane bez kodów rabatowych) dla każdego wskazanego przez Organizatora Zwycięzcy oraz darmowa wysyłka Nagrody na terenie Polski.

4.2. Nagroda zostanie Zwycięzcy przekazana drogą pocztową na koszt Organizatora na terenie całej Polski.

4.3. Brak możliwości skorzystania przez Uczestnika z Nagrody nie uprawnia go do żądania wypłaty równowartości nagrody w pieniądzu. 

5. ZASADY USTALANIA WYNIKÓW ZABAWY

5.1. W celu wyłonienia Zwycięzców Zabawy, Organizator utworzy Jury Zabawy składające się z 3 osób wybranych spośród pracowników Organizatora.

5.2. Zwycięzcą Zabawy zostanie od 1 do 3 uczestników (w zależności od zaangażowania), którzy zostaną wyłonieni przez Organizatora Zabawy spośród osób, które wzięły udział w Zabawie i spełniły warunki określone w punkcie 3.1., biorąc pod uwagę kilka dodatkowych kryteriów, np.: wiarygodność profilu Uczestnika, popularność komentarzy Uczestnika, oryginalność komentarzy Uczestnika (dobrowolną lub wskazaną jako pożądaną przez Organizatora), aktywność Uczestnika na FanPage’u "rewolion" w ramach Zabawy oraz na własnej tablicy, dopasowanie profilu Uczestnika do charakteru Zabawy, kreatywność, polecanie znajomym FanPage’u Organizatora, oznaczenie przez Uczestnika znajomych celem zaproszenia ich do udziału w Zabawie, ocenianie i komentowanie produktów bezpośrednio na stronie sklepu Organizatora www.rewolion.pl itp., itd.

5.3. Wyniki Zabawy zostaną opublikowane przez Organizatora na FanPage’u "rewolion" w terminie 7 grudzień 2019 r. do godziny 22:00.

5.4. Zabawa nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

6. PRZEKAZANIE NAGRÓD

6.1. Organizator przekaże Zwycięzcy Nagrodę w postaci przesyłki drogą pocztową.

6.2. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody Uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na FanPage’u Organizatora. Dalszy kontakt ze Zwycięzcą Zabawy będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne pomiędzy Uczestnikiem, a FanPage’u "rewolion".

7. DANE OSOBOWE 

7.1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów realizacji Zabawy i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

7.2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Zabawy.

7.3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: bok@rewolion.pl.

7.4. Uczestnik ma prawo do żądana usunięcia przez Organizatora swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: bok@rewolion.pl. Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego wniosku.

7.5. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.

7.6. Dane gromadzone podczas realizacji Zabawy będą wykorzystywane jedynie przez Organizatora jako Administratora tych Danych. Dane nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.

7.7. Uczestnictwo w Zabawie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.  

8. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

8.1. Organizator jest zobowiązany powiadamiać Uczestników o przebiegu Zabawy.

8.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Zabawie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób następujący:

8.2.1. biorą udział w Zabawy za pośrednictwem fikcyjnego konta w serwisie Facebooku;

8.2.2. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowanie w interesy osób trzecich;

8.2.3. prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu i zasad Zabawy;

8.2.4. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawców lub godzą w ich wizerunek.

8.3. W przypadku zaistnienia okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Zabawy. Organizator poinformuje o zaistniałym fakcie Uczestników na FanPage’u "rewolion".

8.4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za:

8.4.1. ewentualne problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na spełnienie zasad Zabawy;

8.4.2. połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści.

9. REKLAMACJE

9.1. Reklamacje dotyczące przebiegu Zabawy mogą być zgłaszane do Organizatora w terminie 14 dni od daty zakończenia Zabawy.

9.2. Reklamacje muszą być zgłaszane w formie mailowej na adres bok@rewolion.pl.

9.3. Reklamacje zostaną rozstrzygnięte w terminie 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia do Organizatora. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

9.4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

9.5. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

9.6. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 9.4. nie będą rozpatrywane.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

10.1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu.

10.2. Uczestnictwa w Zabawie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

10.3. Zabawa nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540).

10.4. Zabawa nie jest organizowana z udziałem ani też wspierana przez właściciela serwisu Facebook.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel